tcs - the complete system The Complete System

Contact us: (+91) 9825234153 / 9879475390

Find us: Vadodara, Gujarat

Over all Percentile Based

29

99 PR and above

127

90 - 98.99 PR

175

80 - 88.99 PR

Over all Grade Based

28

A1

72

A2

57

B1

55

B2

Physics

8

100/100

36

Above 90

89

Above 80

Chemistry

8

100/100

84

Above 90

135

Above 80

Mathematics

1

100/100

23

Above 90

44

Above 80

Biology

0

100/100

69

Above 90

118

Above 80

99 PR & Above (29)

Tanvi H. Dhruv

Aastha B. Patel

Mitvi R. Patel

Punya Murlidhar

Janhvi R. Shah

Kaveesha T. Shah

Prachi V. Patel

Anand N. Solanki

Niyati M. Patel

Shrenik S. Shah

Sonal H. Rathod

Manan R. Shah

Dev S. Parikh

Drashti K. Dave

Stuti V. Shah

Vrushali S. Patel

Mitika S. Daru

Anushree R. Kadam

Rutu S. Raval

Ruchit J. Shah

Kartikeya S. Gokhale

Manasi V. Shah

Aneri G. Shah

Ziyaad Mahudawala

Dimpy S. Gupta

Khushboo C. Shah

Aaquib Dayamakumar

Jahnavi H. Shah

Siddharth M. Shah

A1 Grade (28)

Ruchit J. Shah

Kartikeya S. Gokhale

Manasi V. Shah

Tanvi H. Dhruv

Aastha B. Patel

Mitvi R. Patel

Punya Murlidhar

Janhvi R. Shah

Kaveesha T. Shah

Prachi V. Patel

Anand N. Solanki

Niyati M. Patel

Shrenik S. Shah

Sonal H. Rathod

Manan R. Shah

Dev S. Parikh

Drashti K. Dave

Stuti V. Shah

Mitika S. Daru

Anushree R. Kadam

Rutu S. Raval

Siddharth M. Shah

Aneri G. Shah

Ziyaad Mahudawala

Dimpy S. Gupta

Khushboo C. Shah

Aaquib Dayamakumar

Jahnavi H. Shah

100/100 Maths(1)

Ziyaad Mahudawala

100/100 Physics(6)

Kartikeya S. Gokhale

Ruchit J. Shah

Mitvi R. Patel

Punya Murlidhar

Tanvi H. Dhruv

Aastha B. Patel

100/100 Chemistry(8)

Aastha B. Patel

Anand N. Solanki

Kaveesha T. Shah

Mitvi R. Patel

Niyati M. Patel

Tanvi H. Dhruv

Aaquib Daymakumar

Aneri G. Shah