tcs - the complete system The Complete System

Contact us: (+91) 9825234153 / 9879475390

Find us: Vadodara, Gujarat

Over all Percentile Based

24

99 PR and above

115

90 - 98.99 PR

161

80 - 88.99 PR

Over all Grade Based

17

A1

57

A2

54

B1

44

B2

Physics

3

100/100

62

Above 90

105

Above 80

Chemistry

0

100/100

15

Above 90

35

Above 80

Mathematics

0

100/100

19

Above 90

35

Above 80

Biology

2

100/100

41

Above 90

70

Above 80

99 PR & Above (24)

Keshav Shah

Sanjana Mehta

Shivna Pandya

Aesha Shah

Purva Shah

Vrudhi Patel

Jahnavi Modi

Rujuta Shah

Neel Vaidya

Namita Nagar

Devarsh Shah

Jaymin Patel

Dulari Basarge

Maitry Mehta

Ami Parikh

Rohan Talati

Riddhi Shah

Jalay Shah

Riya Shah

Afzal Surti

Hetvi Desai

Shamina Kachwala

Charmi Patel

Richa Dehade

A1 Grade (17)

Keshav Shah

Sanjana Mehta

Shivna Pandya

Aesha Shah

Purva Shah

Vrudhi Patel

Jahnavi Modi

Rujuta Shah

Neel Vaidya

Namita Nagar

Devarsh Shah

Jaymin Patel

Dulari Basarge

Richa Dehade

Hetvi Desai

Shamina Kachwala

Charmi Patel

100/100 Physics (3)

Keshav Shah

Shaad Vali

Shivna Pandya

100/100 Biology (2)

Keshav Shah

Vrudhi Patel